کلیدواژه‌ها = مسئولیت
زباله‌های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی‌ها و راهکارها

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 101-118

10.22059/jlq.2013.35272

حسین شریفی طرازکوهی؛ حسین تاج آبادی


مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 39-58

10.22059/jlq.2012.29888

محمد آشوری؛ صادق شریعتی‏نسب


کنوانسیون رتردام (1)

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 255-275

10.22059/jlq.2012.29825

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

ناصر کاتوزیان؛ مهدی انصاری