تعداد مقالات: 739
201. حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق)

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-48

10.22059/jlq.2017.61320

امیر صادقی نشاط


202. بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-230

10.22059/jlq.2017.62611

محمدعلی انصاری پور


203. فوریت یا تراخی در اعمال خیار

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 435-450

10.22059/jlq.2017.63140

عبدالله خدابخشی


207. تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 413-433

10.22059/jlq.2018.216299.1006795

نجادعلی الماسی؛ فریدون نهرینی؛ رضا مسعودی


209. اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-50

10.22059/jlq.2019.270582.1007138

حسن جعفری‌تبار


213. مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر فیروز محمودی جانکی؛ فیروز محمودی جانکی


214. مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار


216. شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

بیژن عباسی


218. شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی


219. اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

محمد علی حاجی ده آبادی


220. سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

جلیل امیدی


222. بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محمد روشن؛ مصطفی مظفری


223. مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمد جواد جاوید؛ محمد علی انواری


224. دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری