تعداد مقالات: 729
204. تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 413-433

10.22059/jlq.2018.216299.1006795

نجادعلی الماسی؛ فریدون نهرینی؛ رضا مسعودی


206. اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-50

10.22059/jlq.2019.270582.1007138

حسن جعفری‌تبار


209. مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر فیروز محمودی جانکی؛ فیروز محمودی جانکی


210. مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار


212. شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

بیژن عباسی


214. شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی


215. اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

محمد علی حاجی ده آبادی


216. سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

جلیل امیدی


218. بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محمد روشن؛ مصطفی مظفری


219. مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمد جواد جاوید؛ محمد علی انواری


220. دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


222. وضعیت شرط تضمین سود

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

علی رضا باریکلو


223. حقوق مؤدیان مالیاتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

ولی رستمی


224. صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-95

مصطفی بختیاروند


225. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار