کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 697-716

10.22059/jlq.2020.255883.1007031

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی


گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 471-489

10.22059/jlq.2017.63143

سید محمد طباطبائی نژاد


مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 363-378

10.22059/jlq.2017.62620

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری


مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-96

10.22059/jlq.2016.57525

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم


بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-137

10.22059/jlq.2016.57527

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-151

10.22059/jlq.2016.57528

حسن محسنی؛ عباس میرشکاری


نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 677-694

10.22059/jlq.2015.55690

جعفر نوری یوشانلویی؛ سارا سلیمی


مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-185

10.22059/jlq.2015.54443

محمد علی خورسندیان؛ فاطمه چیت ساز


مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 363-381

10.22059/jlq.2014.52531

ولی رستمی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا سلیمانیان


قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 461-475

10.22059/jlq.2014.52536

سیّد فضل الله موسوی؛ سید محمد طباطبائی نژاد


فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 313-326

عزیز الله فهیمی؛ علی مشهدی


قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 297-315

حسن مرادزاده


تعهد به فعل ثالث

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386

دکتر محسن ایزانلو؛ محسن ایزانلو