نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار ورشکستگی تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • آزادسازی/ بازداشت کشتی تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]

ا

 • اتحادیۀ اروپا چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • ایجاب معلق تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 103-121]
 • ادارۀ شرکت جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • ارزیابی قواعد حقوقی بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • ارزش اساسی تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • اسپرم و تخمک تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • استاندارد گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]
 • استقلال شخصیت حقوقی تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • استناد به تهاتر نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • اشیا طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • اشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • اصل استقلال نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • اصل برابری تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • اصل نبود تبعیض تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 451-469]
 • اعتبار حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 37-48]
 • اعتبارات اسنادی مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • اعتبار و ثبات معامله نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • اعتراض شخص ثالث مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • اعتماد گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • اقدامات ضدرقابت تجاری حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]
 • الحاق بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • الزامی‌شدن معامله تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • امارۀ رشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • اناطه بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • انتقال مورد اجاره به غیر تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • انحلال شرکت جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • انصاف تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]

ب

 • بارداری به حساب دیگری تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • بیشینه‌سازی ثروت بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • بطلان وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • بلوغ بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • بیمه تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • بیمه‌شدۀ اضافی تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • بیمۀ اولیه تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • بیمۀ ثانویه تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • بین‌الملل خصوصی اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • بهداشت حقوقی تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • بهره‌بردار خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]

پ

 • پیشه یا تجارت تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]

ت

 • تاجر جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • تأمین یا سقوط حق وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • تبعیض تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • تجارت الکترونیکی مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • تجارت بین‌الملل حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]
 • تجارت جنین تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • تجارت خدمات بانکی بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • تخلیۀ مورد اجاره تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • تراخی فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • تسهیلات سندیکایی عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • تشکیل شرکت جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • تصفیۀ ویژه تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • تعارض قوانین اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • تعارض قوانین حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • تعدیل اجاره‌بها تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • تعلیق در انشاء تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 103-121]
 • تعیین قانون حاکم تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • تعهدات غیرقراردادی چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • تعهدات غیر قراردادی تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • تعهد پرداخت بانکی مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • تفسیر منتخب اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • تقصیر سنگین تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • تقلب بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • تنظیم رفتار گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]

ج

 • جبران خسارت حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • جنایت بر میت مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]

ح

 • حسن نیت گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • حق دادخواهی اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • حق سرقفل تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • حق کسب تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • حقوق بازرگانی فراملی تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • حقوق ثبت نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • حقوق ضدتراست حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]
 • حقوق مالکیت فکری شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • حقوق مالکیت فکری نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • حقوق و اقتصاد کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35]
 • حمل‌کنندگان متعدد مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • حمل و نقل جاده‌ای داخلی مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • حوزۀ جغرافیایی دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 631-646]

خ

 • خیار فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • خسارت تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • خسارت مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • خسارت هسته‌ای حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • خصوصی‌سازی مسئولیت خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • خطر اخلاقی عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]

د

 • دادگاه صادرکنندۀ رأی مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • دادگاه صالح حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • دادگاه مجری حکم و توقیف اموال مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • دادگاه محل تأسیسات هسته‌ای حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • دادگستری اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • داوری تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • دپساژ اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • دسترسی به بازار بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • دسترسی به عدالت اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • دعوا دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • دکترین استیفای حق دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 631-646]
 • دیه مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]

ذ

 • ذی‌نفع‌‌ ثالث وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]

ر

 • رابطۀ حقوقی تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • رأی خارجی شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • ریچارد پازنر بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • رشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • رفاه‌گرایی تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • رفتار ویژه و متفاوت تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 451-469]
 • رقابت جهانی حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]

ز

 • زیان بدنی مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]

س

 • سیاست رقابتی حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]
 • سلامتی تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • سن رشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]

ش

 • شرکت دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • شرکت با عضو واحد جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • شرکت تابعه تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • شرکت مادر تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • شفافیت اطلاعاتی عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • شناخت حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 37-48]
 • شناسایی و اجرا شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]

ص

 • صحت وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • صلاحیت نظارتی اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • صلح تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • صندوق تحدید مسئولیت تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]

ض

 • ضرر تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • ضمانت‌نامۀ بانکی تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • ضمانت‌نامۀ بانکی نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]

ط

 • طلب وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]

ع

 • عدالت کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35]
 • عدم تقارن اطلاعاتی عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • عرف نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 193-211]
 • علائم تجاری دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 631-646]
 • عمل به ظاهر گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • عمل‌گرایی حقوقی بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]

ف

 • فرمالیسم حقوقی نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • فقه فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • فلسفه حقوق حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 37-48]
 • فوت بدهکار تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • فوریت فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]

ق

 • قاعده طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • قاعده گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]
 • قاعدۀ حقوقی کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35]
 • قاعدۀ عرفی نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 193-211]
 • قانون حاکم اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • قانون حاکم تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • قانون محل اقامت مشترک چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • قانون محل تحقق خسارت قانون محل وقوع فعل زیانبار چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • قانون مدنی فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • قائم‌مقامی تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • قبول معلق تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 103-121]
 • قرارداد انتقال و مجوز بهره‌برداری نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • قرارداد مصرف تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • قراردادهای انتقال نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]

ک

 • کانالیزه کردن مسئولیت خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • کدخدامنشی تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • کلاهبرداری بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • کنوانسیون CMR مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • کنوانسیون پاریس حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • کنوانسیون وین حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]

گ

 • گات تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 451-469]
 • گاتس بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • گزینش نادرست عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • گمراهی مصرف‌کننده دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 631-646]

م

 • مالکیت طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • مالکیت تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • مالکیت بالقوه وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • متوفا مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • متون فقهی تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 157-172]
 • محیط اینترنتی تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • مدیر دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • مراحل زندگی انسان مصالح نوعیۀ کودک تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 157-172]
 • مراعی وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • مرجع صالح مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • مسئولیت دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • مسئولیت تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • مسئولیت طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • مسئولیت مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • مسئولیت بین‌المللی خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • مسئولیت دولت خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • مسئولیت مدنی گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]
 • مسئولیت مدنی بخش خصوصی خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • مطالبۀ وجه نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • مقدمۀ علم حقوق نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 193-211]
 • مقررات داخلی بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • منابع حقوق نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 193-211]
 • منابع فقهی تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 157-172]
 • منع پرداخت نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]

ن

 • نظام عمومیت‌یافتۀ ترجیحات تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 451-469]
 • نظریة حداکثرسازی ثروت کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35]
 • نظریه گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • نفع بیمه‌پذیر تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • نفوذ‌ناپذیری (موقوف) وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • نقش عرف در حقوق نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 193-211]
 • نقض کپی‌رایت تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • نگهداری طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • نماینده دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]

و

 • واقعیت حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 37-48]
 • ورشکستگی بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • ورشکستگی انحلال شرکت تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]

ه

 • هدف حقوق بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • همسایه تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]