نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • آثار اقتصادی آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 115-129]
 • آثار حقوقی آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 115-129]
 • آزادی. فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • آزاد سازی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • آیین ثبت و حذف نامها. تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • آئین دادرسی گمرگی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]

ا

 • ایالات متحده آمریکا رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • اتلاف تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • اثبات حکم تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 59-73]
 • اثر صوتی تصویری معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]
 • ایجاب الکترونیک انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 115-125]
 • اجاره بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • اجتماعی شدن حقوق فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • اجرای اصل تعهد نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • احترام مالکیت احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • احکام اولیه و ثانویه قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • اختیار قاضی مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]
 • اختراعات کوچک ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • اختلاف. مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 121-137]
 • اخلاق زیستی چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • اخلاق گرایی قانونی. چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • اداره امور گمرکی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • ادله رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • ایرانی الاصل تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • ارث بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]
 • ارزش های سیاسی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • اسباب موجهه حکم. رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • استرداد رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • استصناع بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • استیفا تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • استناد رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • اسرار تجاری حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • اشخاص ثالث. مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • اشخاص هدف تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • اشغالگر اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 279-296]
 • اصل 44 قانون اساسی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • اصل امنیت ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل تداوم ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل تضمین قلمرو صلاحیتها ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل جبران خسارت جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 327-346]
 • اصل حاکمیت قانون ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل دسترسی به بازار مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • اصل رفتار ملی مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • اصل ضرر چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • اصل مسئولیت ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصول دادرسی منصفانه. حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • اصول کلی حقوقی نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • اضرار عمدی. بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • اطلاعات پیش قراردادی تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • اطلاعات مهم نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • اعتبار امر مختوم رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • افشای فوری نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • ایقاع. تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 337-356]
 • اقامه دعوا قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]
 • اقتدار ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اقدامات تامینی و موقتی آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 239-257]
 • اقلیت اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 321-335]
 • اکثریت اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 321-335]
 • امانت جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • امنیت عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • امنیت حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • امنیت فردی. حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • انتخابات ریاست جمهوری تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • انتقال تکنولوژی جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • اندیشه اسلامی بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 261-279]
 • انسجام. حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]

ب

 • بازداشت شدگان. بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • بازرگانی خارجی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • باطل. وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • بانک اطلاعاتی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]
 • برابری فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • برابری فرصت های استخدامی بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 75-93]
 • برادری مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • بررسی ماهوی. ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • برنامه‌ریزی محیط زیست رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • بزهدیده جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • بطلان وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • بیع دین به دین بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • بیع سلم بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • بیع کلی «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 43-55]
 • بیع معدوم بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • بیمار ذهنی مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]
 • بیمه. تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • بیمه‏گذار «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • بیمه‏گر «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • بین المللی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 21-41]

پ

 • پاداش استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • پیامدهای حقوقی جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • پیامدهای حقوقی. جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • پترنالیسم قانونی چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • پروتکل اینترنتی حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 279-293]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]

ت

 • تابعیت تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • تجارت آزاد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 95-114]
 • تجارت آزاد جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • تحریم های هدفمند تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • تحلیل اقتصادی حقوق نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • تحولات ضروری تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • تحویل قطعی تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • تحویل موقت تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • تربّص طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]
 • تسهیل تجارت خارجی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • تضمینها. تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • تعدی جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • تعدیلی نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • تعزیر ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • تعزیر. موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • تعهدات قراردادی حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • تعهد ایمنی ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]
 • تعهد به افشا تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • تعهد به افشا. . تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • تعهد محرمانه نگه داشتن حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • تغییر نوع رأی تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]
 • تفریط. جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • تفسیر گرایی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • تفسیر لفظی. بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • تفسیری و مبنایی. نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • تفویت منفعت تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • تقصیر تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 59-73]
 • تقصیر انتفاعی تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • تقصیر مجازی پزشکی ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]
 • تکثیر و گسترش کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • تکلیف. جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • تکلیف به اطلاع رسانی «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • تکمیلی نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • تهدید و ناامنی حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • توافق وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • توانایی تسلیم وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]

ث

 • ثبت املاک آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 115-129]

ج

 • جامعه مدنی. مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • جبران خسارت. احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • جبران دولتی خسارت جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • جرائم بین‌المللی رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 203-224]
 • جرم اقتصادی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]
 • جرم انگاری چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • جعاله. بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • جهانی شدن جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • جهانی شدن حقوق کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]

ح

 • حاکمان اینترنت. . . . حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 279-293]
 • حد موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • حرمان. بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]
 • حسبه جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • حسن نیت نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • حفاظت از اطلاعات. نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • حق جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • حق اختراع ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • حق امنیت حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • حق بر دادرسی منصفانه تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • حق فرانشیز تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • حقوق اجتماعی بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 261-279]
 • حقوق ایران. مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • حقوق اشغال اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 279-296]
 • حقوق اینترنت حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 279-293]
 • حقوق بازرگانان نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • حقوق بشر بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • حقوق بشر مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • حقوق بشر رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • حقوق بشردوستانه بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • حقوق بین الملل کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • حقوق بین الملل عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • حقوق بین الملل. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 327-346]
 • حقوق تأمین اجتماعی بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • حقوق تجارت الکترونیکی. نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 159-178]
 • حقوق جمعی مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • حقوق رقابت حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • حقوق طبیعی مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • حقوق طبیعی عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • حقوق فراملی بازرگانی نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • حقوق کیفری دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 21-41]
 • حقوق گروهی مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • حقوق محیط زیست فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 313-326]
 • حقوق همبستگی مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • حقوق و آزادی ها. ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • حکم تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]
 • حکم حکومتی قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • حل و فصل اختلافات گمرگی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • حمایت. معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]
 • حمایت از مصرف کننده انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 115-125]
 • حمل و نقل ریلی مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]

خ

 • خدمات عمومی ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • خدمت داوطلبانه. استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • خسارات زیست محیطی جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 327-346]
 • خسارات غیرترمیمی تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • خسارت. نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • خصوصی سازی. آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • خوانده آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 239-257]
 • خوانده. اقامه دعوا علیه مال [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • خواهان آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 239-257]
 • خواهان اقامه دعوا علیه مال [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]

د

 • دادرسی دیگر رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • دادگاه. دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 21-41]
 • دارا شدن بلا جهت تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 337-356]
 • دارفور. رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • دانش فنی حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • دانش فنی وتجربی تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • داوری مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 121-137]
 • دیپلماسی چندجانبه کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • دعوا اقامه دعوا علیه مال [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • دعوا علیه شخص اقامه دعوا علیه مال [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • دعوا علیه مال اقامه دعوا علیه مال [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • دعوی توقف. تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • دفاعیات دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 21-41]
 • دیوان بین الملل کیفری رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • دولت مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]

ذ

 • ذمه «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 43-55]

ر

 • رأی تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]
 • رابطه مالکیت «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 43-55]
 • راهن وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • رجال مذهبی سیاسی تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • رجوع از طلاق طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]
 • رد قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]
 • رسیدگی رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • ریسک. «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • رضاع تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • رفاه همگانی بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 261-279]
 • رفتار ویژه و متفاوت ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 99-113]
 • رهن وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • رویه داوری. نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • رویه قضایی بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • رویه قضایی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 21-41]
 • رویه قضایی. قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]

ز

 • زیدبن علی (ع). اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 321-335]
 • زکات جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • زنا تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • زندان موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • زوجه ذات ولد بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]
 • زوجه غیر ذات ولد بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]

ژ

 • ژنو 1989 معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]

س

 • ساختار اینترنت حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 279-293]
 • سازش مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 121-137]
 • سازمان تجارت جهانی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 95-114]
 • سازمان تجارت جهانی مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • سازمان جهانی تجارت ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 99-113]
 • سازمان ملل رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 203-224]
 • سازمان های بین المللی کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • سیاست جنایی جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • سیاست جنایی رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 203-224]
 • سامانه پیام‌خودکار نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 159-178]
 • سررسید قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]
 • سرزمین اشغالی اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 279-296]
 • سرمایه گذاری خارجی احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • سیستم دوکلیکی. انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 115-125]
 • سلامت. رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • سلب مالکیت احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • سمبل المپیک معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]
 • سود عمومی ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]

ش

 • شایعه نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • شخص ثالث آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 239-257]
 • شخص ثالث زیاندیده. «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 77-96]
 • شرایط اخلاقی. تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • شرایط ریاست جمهوری تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • شرایط عقیدتی تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • شرع ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 155-169]
 • شناسایی کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • شورای امنیت رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • شورای امنیت تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • شورای امنیت. اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 279-296]
 • شیوه های جبران خسارات زیست محیطی جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 327-346]

ص

 • صفویه ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 155-169]
 • صلح عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • صندوق تضمینی مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]
 • صندوق تضمین خسارت ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]

ض

 • ضبط اموال احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • ضرر اقتصادی بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • ضرر اقتصادی تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • ضرر بدنی بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • ضرر مالی بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • ضمان جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • ضمان. تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • ضمان عاقله. مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]

ط

 • طلاق حاکم طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]

ع

 • عدالت عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • عدم النفع بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • عدم النفع تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • عدم تعین قانون حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • عدم قابلیت استناد وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • عدم نفوذ وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • عده وفات. عسروحرج طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]
 • عرف ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 155-169]
 • عقد تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 337-356]
 • علائم تجاری تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • عمل گرایی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • عمومی شدن حقوق فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • عناصر حقوق فراملی بازرگانی نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • عهده «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 43-55]
 • عیوب آشکار تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • عیوب مخفی تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]

غ

 • غائب مفقود الاثر طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]
 • غرر بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]

ف

 • فرانشیزدهنده تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • فروش وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • فقه محیط زیست(فقه البیئه) فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 313-326]
 • فن ّآوری های زیستی چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]

ق

 • قانون تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 337-356]
 • قانون اساسی تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • قانون اساسی حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • قانون برابری استخدامی کانادا بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 75-93]
 • قانون برابری استخدامی کانادا.. . . بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 75-93]
 • قانون طبیعی مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • قانون طبیعی عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • قانونگذاری اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 279-296]
 • قانون مصوب 1387 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • قبول الکترونیک انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 115-125]
 • قرار تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]
 • قرارداد قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]
 • قرارداد نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 159-178]
 • قرارداد اجتماعی مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • قرارداد الکترونیک انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 115-125]
 • قرارداد امتیاز. حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • قرارداد بیمه «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • قرارداد فرانشیز تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • قراردادگرایی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • قصاص ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • قضاوت. ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 155-169]
 • قواعد اسرار بانکی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]
 • قواعد آمره بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • قواعد حقوقی. کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • قوانین استخدامی ایران بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 75-93]

ک

 • کارایی اقتصادی نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • کارایی اقتصادی بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • کارآمدی قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • کشورهای با کمترین توسعه یافتگی ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 99-113]
 • کشورهای در حال توسعه ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 99-113]
 • کیفر خصوصی تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • کلی در ذمه وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • کلی فی الذمه. «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 43-55]
 • کمیته حقوق بشر بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]

گ

 • گام ابتکاری ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • گتس مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • گوانتانامو بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]

ل

 • لاضرر تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 59-73]

م

 • مال مرهون وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • ماموریت های صلح بانی رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • میانجی مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 121-137]
 • میانجی‌گری مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 121-137]
 • مبانی ارادی «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 77-96]
 • مبانی غیر ارادی «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 77-96]
 • مبنای حقوق فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • مجازات اسلامی موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • محرم تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • محرومیت بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]
 • مخاطره استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • مرتد ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • مرتهن وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • مرجع تشخیص نوع رأی. تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]
 • مسؤلیت. مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • مسوولیت جمعی مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]
 • مسوولیت سیاسی مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • مسؤولیت مدنی تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • مسوولیت مدنی مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • مسئولیت اجتماعی جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • مسئولیت قراردادی «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 77-96]
 • مسئولیت قهری «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 77-96]
 • مسئولِت محض.. . تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 59-73]
 • مسئولیت مدنی جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • مسئولیت مدنی فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 313-326]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • مسئولیت نوعی پزشکی ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]
 • مشروعیت قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • مصادره احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • مصاهره. تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • مصلحت طلبی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • مصلحت ظنی و قطعی. قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • مصونیت قضایی رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • معاذیر قانونی مخففه. ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • معافیت از افشا نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • معامله فضولی. وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • معاهده معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]
 • معنویت عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • مفهوم مضییق نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • مفهوم موسع نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • مقررات صادراتی. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 95-114]
 • مکتب تحققی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • ملت اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 321-335]
 • ملی کردن احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • منابع حقوق فراملی بازرگانی نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • منافع غیر مستوفات جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • منافع مستوفات جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • منبع تعهد تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 337-356]
 • منفعت تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • مهدورالدم مطلق ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • مهدورالدم نسبی ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • مهرالمثل وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • موارد موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • موازین شرع قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • موافقتنامه‌ یارانه‌ها و اقدامات جبرانی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 95-114]
 • موت فرضی. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]
 • موضوع رأی تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]

ن

 • نایروبی 1981 معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]
 • نجات استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • نسب تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • نسل سوم حقوق بشر مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • نسل کشی. رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 203-224]
 • نظام حقوق بین الملل نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • نظام حقوق ملی نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • نظام خاص جبران خسارت. ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]
 • نظام غربی. بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 261-279]
 • نظام قضایی ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 155-169]
 • نظریه اتلاف فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 313-326]
 • نظریه احترام اموال. فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 313-326]
 • نظریه حقوق اجتماعی فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • نظم. عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • نظم عمومی ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • نقش ارتباطات رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • نقش تحدیدی نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • نقض پیش از موعد قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]
 • نقض حق بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • نقض قرارداد بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • نقض کارامد نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • نمایندگی نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 159-178]
 • نماینده الکترونیکی نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 159-178]
 • نمونه اشیاء مفید ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]

و

 • وسایل نقلیه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • وضع طبیعی مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]

ه

 • هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • هدف حقوق فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • همبستگی مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]

ی

 • یارانه‌ها الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 95-114]
 • یدک کشی استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]