نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات قرآن بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • آیات قرآن بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • آب رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • آب ها باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • آثار مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 529-548]
 • آثار ادبی و هنری بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 251-270]
 • آثار ادبی و هنری مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • آثار اقتصادی آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 115-129]
 • آثار تاریخی تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • آثار تاریخی تقلبی تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • آثار حقوقی آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 115-129]
 • آثار فرهنگی تقلبی تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • آثار ورشکستگی تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • آرای خارجی تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 389-407]
 • آرای دیوان عالی کشور مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • آزادی عدالت و حقوق بشر [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • آزادی مالکیت و آزادی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 51-67]
 • آزادی. فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • آزادی اراده حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • آزادی اطلاعات ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • آزادی اقتصادی ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 97-112]
 • آزادی انتخاباتی. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 333-352]
 • آزادی بیان ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • آزادی بیان مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • آزادی در صدور رای رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • آزادی دفاع. مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • آزادی دلیل مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 215-234]
 • آزاد سازی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • آزادسازی/ بازداشت کشتی تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • آزاد سازی تجاری همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • آزادسازی تجارت ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 135-152]
 • آزادی علمی ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • آزادی قراردادی ویژگی قراردادهای اداری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • آزادی قراردادی محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • آزادی ورود سرمایه امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • آزادی وکالت تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟ [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 595-612]
 • آزار نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • آزمون سه‌گام معاهدۀ مراکش، تحولی در نظام حقوق مالکیت فکری؟!؛ سخنی در استثنای استفادۀ معلولان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 265-284]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 113-131]
 • آسیب‌های جسمی قاعدة جمجمة نازک؛ تأثیر وضعیت خاص زیان‌دیده بر جبران زیان‌های بدنی در حقوق کامن‌لا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 323-337]
 • آغاز و پایان رسیدگی اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • آگهی تجاری مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 165-185]
 • آلودگی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 461-475]
 • آلودگی. «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • آمایش. باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • آمبادزمن آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 151-170]
 • آمبودزمان بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 217-234]
 • آمریکا پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • آیین تحقیق عمومی تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • آیین ثبت و حذف نامها. تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • آیین حضور و تقابل تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • آیین دادرسی «مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 67-87]
 • آیین دادرسی مدنی ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی) [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 211-226]
 • آیین مشورت و نظرخواهی تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • آیین نامه داخلی مجالس کنکاشی در منابع حقوق اساسی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 247-260]
 • آیین‌نامۀ 2002/178 پارلمان و شورای اروپا اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 471-486]
 • آئین تحقیق. پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008) [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • آئین دادرسی قواعد انصاف در نظام کامن لا [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • آئین دادرسی گمرگی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • آئین‌نامه از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]

ا

 • ایالات متحده آمریکا بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • ایالات متحده آمریکا رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • اباحۀ آئین‌نامه‌ای از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • ابتکار عمل قضایی اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • ابراء و هبه مهر تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • ابراز اجباری دلیل پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • ابزار تحلیلی معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • ابزارهای حمایتی حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • ابطال مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • ابطال آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 21-38]
 • ابطال ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 525-541]
 • ابطال رای. دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • ابلاغ ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 401-412]
 • ابلاغ الکترونیک چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان) [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 321-341]
 • ابلاغ الکترونیکی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 401-412]
 • ابلاغ به شخص چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان) [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 321-341]
 • ابلاغ قانونی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 401-412]
 • ابلاغ مناسب اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 527-543]
 • ابلاغ واقعی غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • ابلاغ واقعی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 401-412]
 • اتاق تعاون تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 441-460]
 • اتحادیه اروپا رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اتحادیه اروپایی ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اتحادیۀ اروپا چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • اتحادیۀ تعاونی تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 441-460]
 • اتصال سیره دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 189-208]
 • اتقال قراردادی انتقال قرار داد [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • اتلاف قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 297-315]
 • اتلاف تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • اتلاف نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • اتلاف اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • اثبات معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • اثبات استناد منطق استدلال حقوقی و قضائی [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 495-511]
 • اثبات بدون تردید. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 161-179]
 • اثبات حکم تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 59-73]
 • اثبات حکم منطق استدلال حقوقی و قضائی [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 495-511]
 • اثبات دعوا قاعده قرعه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اثبات قطعی ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 161-179]
 • اثبات کافی ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 161-179]
 • اثبات موضوع منطق استدلال حقوقی و قضائی [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 495-511]
 • اثر نقد یک رأی در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 271-290]
 • اثر استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟! [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 207-223]
 • اثر تبدیل ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • اثر تبدیلی دادرسی توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 491-509]
 • اثر جمعی تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اثر سرزمینی مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اثر صوتی تصویری معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 359-374]
 • اثر غیر‌مستقیم. مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اثر فرا سرزمینی مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اثرقهقرایی. بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اثر مرکب تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اثر مستقیم مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اثر مشترک تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اثر نسبی مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اثر نسبی آرای قضایی ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • ایجاب الکترونیک انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 115-125]
 • ایجاب معلق تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 103-121]
 • اجاره اجاره به شرط تملیک [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اجاره ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اجاره انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اجاره بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اجاره بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • اجاره مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • اجاره. ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اجاره اعتباری ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اجاره به شرط تملیک اجاره به شرط تملیک [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اجاره به شرط تملیک ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اجاره به شرط تملیک بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • اجاره فروش ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اجاره کشتی ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اجارۀ سفری اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 549-565]
 • اجازۀ دادستان ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 239-259]
 • اجتماع بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • اجتماعی شدن حقوق فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • اجتماعی و فرهنگی پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008) [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اجتماعی و فرهنگی تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 119-134]
 • اجتهاد عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اجتهاد شرعی و عقلی. شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اجرا «نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 217-231]
 • اجرا. مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اجرای اجباری عین تعهد تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد) [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • اجرای احکام خارجی حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اجرای اصل تعهد نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • اجرای تعهدات سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 317-334]
 • اجرای جمعی سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 311-328]
 • اجرای حق بر آفرینش‌های فکری قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • اجرای حکم اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 111-126]
 • اجرای حکم «اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم» [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 37-53]
 • اجرای حکم ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 419-435]
 • اجرای فردی سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 311-328]
 • اجرای قرارداد حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اجرای موثر «اجرای موثر» رأی مدنی* (مفهوم، راهکارها و موانع) [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 197-216]
 • احترام مالکیت احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • احتمال اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏ [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • احداث قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89) [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 147-166]
 • احراز عمل تجاوز دیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • احسان اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 677-695]
 • احسان. جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 287-309]
 • احکام حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • احکام ماهیّت حکم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • احکام اولیه و ثانویه قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 293-310]
 • احکام زندان بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • احکام عدمی رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 19-31]
 • اخافه بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اخباریون شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اختیار حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • اختیارات شوهر ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 239-259]
 • اختیارات قاضی نظام‌های دادرسی مدنی [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • اختیار دادرس مبانی ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنی ایران و فراملی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اختیار قاضی مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]
 • اختراع دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 131-150]
 • اختراع تازگی، وصف ممتاز هر اختراع [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 227-245]
 • اختراعات دارویی حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اختراعات دارویی مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اختراعات کوچک ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • اختراع مستقل مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اختراع مستقل تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اختلاف اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 1-20]
 • اختلاف استفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 173-192]
 • اختلاف ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 453-472]
 • اختلاف. مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 121-137]
 • اختلافات حقوقی بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اختلافات سرمایه گذاری خارجی انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 261-276]
 • اختلاف اقوال. حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اختلاف صلاحیت مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 243-263]
 • اختلالات روانی بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 235-250]
 • اختلال روانی تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون» [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اخذ برائت تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اخذ برائت جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 287-309]
 • اخذ تأمین تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 129-143]
 • اخذ تأمین مناسب «اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم» [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 37-53]
 • اخراج. ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اخطاریه تعلیق. تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 17-36]
 • اخلاق عدالت و حقوق بشر [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اخلاق حسنه محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اخلاق حسنه «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 511-528]
 • اخلاق زیستی چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • اخلاق‌سازی امکان اخلاق‌سازی در فرایند استدلال قضایی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-202]
 • اخلاق گرایی قانونی. مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • اخلاق گرایی قانونی. چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • اخلال در داده ها کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • اخلال در رقابت تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 285-299]
 • اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • اداره امور گمرکی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • اداره جریان دادرسی فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 353-368]
 • اداره‌کننده طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان اداره‌کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 633-651]
 • ادارۀ شرکت جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • ادای سوگند محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • ادعا معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • ادعا اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏ [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • ادعا نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 117-132]
 • ادغام موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 59-76]
 • ادل? اثبات. مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • ادله رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • ادله اثبات دعوی ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 161-179]
 • ادله اثبات دعوا دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 193-205]
 • ادله اخباری و احرازی قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • ادله‌ی پیش زمینه ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • ادله‌ی وقایع مشابه ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • ادلۀ اثبات دعوی کیفری حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 19-35]
 • ایده بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • ایدئولوژی تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • اذن کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • اذن بیمار تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اذن بیمار به اتلاف جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 287-309]
 • اذن بیمار به معالجه جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 287-309]
 • ایرادات «وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • ایراد آیین دادرسی شناخت سه‌گانة آیینیک (عدم پذیرش، ایرادات آیین دادرسی و دفاع ماهوی) [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 763-781]
 • اراده توابع مورد معامله و اثر فقدان آن [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اراده نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اراده‌گرایی شرعی تحلیل جایگاه اراده‌گرایی دولتی و اراده‌گرایی شرعی؛ تأملی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوق خانوادۀ ایران [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 255-274]
 • ارادۀ یکطرفه (ایقاع) ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 625-643]
 • ارادۀ متوفی توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 491-509]
 • اراضی موات باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • ایران تامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • ایران تحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 97-115]
 • ایران. تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 209-228]
 • ایرانی الاصل تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • ایران باستان تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • ارائه تضمین تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 17-36]
 • ارتباط دعاوی گسترش دامنه صلاحیت ذاتی ناشی از ارتباط دعاوی مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 163-182]
 • ارتباط کامل دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • ارتشا ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینة قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 127-146]
 • ارث ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • ارث ارث دیه [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ارث بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]
 • ارث بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 73-92]
 • ارث. نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • ارث تعهد تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • ارث. مهر نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • ارجاع اختلاف استفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 173-192]
 • ارزیابی ادله معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • ارزیابی خسارت مطالعۀ تطبیقی ارزیابی خسارت لذات یا مطبوعیت زندگی در صدمات بدنی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 203-218]
 • ارزیابی دلیل مبانی ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنی ایران و فراملی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • ارزیابی دلیل مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 215-234]
 • ارزیابی قواعد حقوقی بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • ارز رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی مطالعۀ تطبیقی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 275-293]
 • ارزش عدالت و حقوق بشر [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • ارزش اثباتی تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 231-250]
 • ارزش اساسی تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • ارزش اقرار ناشی از اجبار قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • ارزش‌گذاری تحلیل حقوقی ضرر اقتصادی ناشی از نقض اختراع و فرایند ارزش‌گذاری آن [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 665-685]
 • ارزش های سیاسی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • ارز مجازی تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • ارش مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • ارش مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • ارکان مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 529-548]
 • ارگان طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان اداره‌کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 633-651]
 • اروپا پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اروس «حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • از دست دادن شانس تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • از دست دادن لذت زندگی مطالعۀ تطبیقی ارزیابی خسارت لذات یا مطبوعیت زندگی در صدمات بدنی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 203-218]
 • ازدواج چند‌ملیتی تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • اساسنامه اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 677-695]
 • اساسنامه رم تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان. آیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اسباب حکم اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 193-210]
 • اسباب موجهه حکم. رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • اسپرم و تخمک تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • استاپل مطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 453-469]
 • استاندارد گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]
 • استانداردهای فنی تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 635-653]
 • استبدال مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • استثناء مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 249-268]
 • استثناهای حق مؤلف مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • استثنای وارد بر حقوق مالکیت فکری معاهدۀ مراکش، تحولی در نظام حقوق مالکیت فکری؟!؛ سخنی در استثنای استفادۀ معلولان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 265-284]
 • استثنائات قاعده قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • استجواب کیفری قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • استدلال حقوقی تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • استدلال صوری صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • استدلال قیاسی صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • استدلال قضایی امکان اخلاق‌سازی در فرایند استدلال قضایی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-202]
 • استرداد رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 17-37]
 • استرداد دادخواست حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • استرداد دعوا تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • استرداد دعوا غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • استرداد کالا تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 209-228]
 • استرداد مزایا قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • استصحاب اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • استصحاب استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • استصحاب تعلیقی استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • استصحاب تقدیری استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • استصحاب جنون وضعیت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک (تحلیل فقهی و حقوقی مادۀ 1213ق.م) [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • استصناع بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • استعاره حقوقی. ماهیت و اثر فرض حقوقی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • استیفا تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • استیفاء سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • استفادة ابزاری از قوانین جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 355-373]
 • استفاده غیرمجاز از برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای. کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • استفادۀ تجاری حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-151]
 • استفادۀ منصفانه استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟! [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 207-223]
 • استقلال نمایندگی تجاری [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • استقلال بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 217-234]
 • استقلال اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 527-543]
 • استقلال تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟ [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 595-612]
 • استقلال تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • استقلال اقتصادی ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ‌ ایرانی» [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 201-213]
 • استقلال شخصیت حقوقی تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • استقلال قاضی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • استقلال قاضی رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • استقلال قضایی تبیین راهکارهای مقابله با فساد قضایی در نظام دادرسی مدنی ایران [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 285-302]
 • استقلال قوۀ قضاییه رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • استقلال کانون وکلا رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • استقلال مالی زوجه وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • استقلال و بی‌طرفی دادرس تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 225-239]
 • استناد رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • استناد به تهاتر نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • استیناف بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اسرار تجاری جرایم علیه اسرار تجاری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اسرار تجاری مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اسرار تجاری تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اسرار تجاری حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • اسرار تجاری بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]
 • اسرار تجاری تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 189-208]
 • اسرائیل ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اسقاط حق رجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 425-444]
 • اسقاط قائم مقامی شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 57-77]
 • اسلامیّت بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • اسناد بین المللی خاص بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • اسناد بین المللی عام بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • اسناد تجارتی تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 643-658]
 • اسناد حق به محیط زیست نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • اسناد رسمی اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 37-52]
 • اشیا طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • اشاع? طلب نقد مفهوم و آثار طلب مشاع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اشتباه مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اشتباه حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اشتباه مؤثر. حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اشخاص ثالث. آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اشخاص ثالث. «نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس» [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اشخاص ثالث. مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • اشخاص حقوقی تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 659-675]
 • اشخاص حقوقی حقوق عمومی اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اشخاص حقوقی حقوق عمومی. ویژگی قراردادهای اداری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اشخاص هدف تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • اشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • اشغال عراق بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 157-176]
 • اشغالگر اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 279-296]
 • اشکالات شرعی "مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اشکال¬های بیع متقابل انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 1-19]
 • اصالت نقد یک رأی در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 271-290]
 • اصالت اثر سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 655-675]
 • اصاله اللزوم استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اصل مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • اصل اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اصل مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 249-268]
 • اصیل ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اصیل التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • اصل 44 قانون اساسی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • اصل49 بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اصل 81 قانون اساسی تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 659-675]
 • اصل ابتکار خصوصی در طرح دعوا نظام‌های دادرسی مدنی [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • اصل ابتکار عمل خصوصی یا شخصی اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • اصلاح کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • اصلاحات نهادهای رسمی پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 581-597]
 • اصل احتیاط اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 471-486]
 • اصل احتیاط یا اشتغال شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اصلاح کنوانسیون کنوانسیون رتردام (2) [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 171-190]
 • اصلاح و درمان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اصل اختیار اصحاب دعوا نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اصل آزادی قراردادی نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • اصل آزادی قراردادها برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس) [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اصل استقلال رابطه داوری و ضمانت‌نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اصل استقلال نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • اصل استقلال رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 247-263]
 • اصل استقلال تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 707-723]
 • اصل استقلال تابعیت تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • اصل اقدام‌های احتیاطی ریسک پیشرفت در زیان‌های زیست‌محیطی (با تأکید بر رهنمود زیست‌محیطی سال 2004 اروپا و رویکرد کشورهای عضو آن) [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 349-368]
 • اصل امنیت ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل برابری جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اصل برابری تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • اصل برابری مؤلف با مؤلف داخلی کنوانسیون جهانی حق مؤلف [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اصل برائت شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اصل پیشگیری اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 471-486]
 • اصل تبعیت فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • اصل تحقق کارایی اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری تقنینی و جایگاه آن در قانون‌گذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 605-622]
 • اصل تخییر شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اصل تداوم ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات نظام‌های دادرسی مدنی [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • اصل تضمین قلمرو صلاحیتها ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل تعاون. پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • اصل تفکیک قوا رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • اصل تناسب هزینه- فایده اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری تقنینی و جایگاه آن در قانون‌گذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 605-622]
 • اصل جامعیت و کفایت جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اصل جانشینی مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 129-146]
 • اصل جبران خسارت جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 327-346]
 • اصل چهارم قانون اساسی تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اصل حاکمیت قانون ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل حرمت مال تحلیل جبران‌های قرارداد معارض [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 587-606]
 • اصل حسن نیت. اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • اصل حمایت بدون تشریفات معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اصل حمایت بدون تشریفات معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اصل حمایت بدون تشریفات معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اصل درخواست اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اصل دسترسی به بازار مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • اصل دسترسی به بازار بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اصل رفتار ملی مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 219-237]
 • اصلی‌ساز بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • اصل صحت اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • اصل صلاحیت جهانی مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اصل صلاحیت جهانی تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • اصل ضرر چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • اصل ضرر (به دیگری) مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • اصل عدالت و انصاف قراردادی نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • اصل عدم تبعیض امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • اصل عملی قاعده قرعه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اصل غرامت مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 129-146]
 • اصل فراگیری جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اصل قطعیت قرارداد ها بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اصل کاهش یارانه¬های صادراتی بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اصل کاهش حمایت¬های داخلی بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اصل لزوم دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 623-642]
 • اصل مسئولیت ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اصل موضوعی استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اصل نبود تبعیض تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 451-469]
 • اصل نسبی بودن مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • اصل وحدت تابعیت در خانواده تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • اصول اداره کنندۀ دادرسی. فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 353-368]
 • اصول اقتصادی سیاست‌گذاری تقنینی اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری تقنینی و جایگاه آن در قانون‌گذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 605-622]
 • اصول آیین دادرسی مدنی فراملی پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 39-58]
 • اصول دادرسی فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 353-368]
 • اصول دادرسی پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 39-58]
 • اصول دادرسی تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 225-239]
 • اصول دادرسی. عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اصول دادرسی منصفانه. حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 139-157]
 • اصول راهبری دادرسی اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اصول عمومی و اختصاصی ترجمه اصول ترجمۀ متون حقوقی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 301-320]
 • اصول فقه شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 687-706]
 • اصول کلی حقوق رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اصول کلی حقوقی نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]
 • اصول کلی حقوقی پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 39-58]
 • اصول کلی حقوقی اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 155-171]
 • اصول کلی حقوقی جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 37-55]
 • اصول کلی حقوق اداری اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 291-301]
 • اصول‌گرایی وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • اضرار عمدی. بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 59-78]
 • اضطرار ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 239-259]
 • اطاعت از قانون اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اطفال گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 73-85]
 • اطلاعات پیش قراردادی تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • اطلاعات طبقه بندی شده. جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اطلاعات مالی و شخصی چالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 475-494]
 • اطلاعات ممتاز شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اطلاعات مهم نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • اطلاعات نهانی شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اطلاع رسانی به بیمار جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 287-309]
 • اطلاعیۀ آمادگی اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 549-565]
 • اظهار قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اظهارنامه تازگی، وصف ممتاز هر اختراع [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 227-245]
 • اظهارنامۀ ثبتی ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 359-377]
 • اظهار‌نظر مبتنی بر استنباط شخصی آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 113-131]
 • اعاد? دادرسی ارث دیه [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اعاده ی اعتبار. بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اعاده دادرسی «اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم» [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 37-53]
 • اعادۀ وضع پیشین بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 265-283]
 • اعتیاد به سیگار مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اعتبار مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • اعتبار موافقت‌نامه‌های انتخاب دادگاه در دعاوی مالکیت فکری؛ بررسی کنوانسیون لاهه 2005 [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 543-562]
 • اعتبار ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • اعتبار حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 37-48]
 • اعتبار مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 399-417]
 • اعتبارات اسنادی مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • اعتبار اسنادی تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 707-723]
 • اعتبار امر قضاوت شده ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • اعتبار امر قضاوت شده ارث دیه [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اعتبار امر قضاوت‌شده اعتبار گزارش اصلاحی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 311-326]
 • اعتبار امر قضاوت‌شده اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 193-210]
 • اعتبار امر قضاوت‌شده آثار ملغی‌الاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 113-128]
 • اعتبار امر مختوم رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 169-186]
 • اعتبار امر مختومه ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • اعتبار رأی غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • اعتبار ظاهر سند واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • اعتبار و ثبات معامله نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • اعتراض ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اعتراض آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 21-38]
 • اعتراض شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 235-248]
 • اعتراض نقدی بر نظریۀ قابلیت اعتراض ثالث به قرارها با نگاهی به رویۀ قضایی و حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 513-531]
 • اعتراض به رای دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اعتراض شخص ثالث «اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم» [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 37-53]
 • اعتراض شخص ثالث مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • اعتقاد مشروع حسن‌نیت در حقوق ایران [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 167-186]
 • اعتماد گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • اعراض حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اعسار اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394 [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 239-254]
 • اعسار و ورشکستگی. نقد مفهوم و آثار طلب مشاع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اعطای فرصت دفاع اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 527-543]
 • اعلامی? جهانی حقوق بشر حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • اعلامیه جهانی حقوق کودک معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اعمال اداری ویژگی قراردادهای اداری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اعمال اداری یک‌جانبه تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • اعمال تصدی گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 505-523]
 • اعمال تصدی دولت اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 431-451]
 • اعمال حاکمیت اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اعمال حاکمیت گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 505-523]
 • اعمال حاکمیتی دولت اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 431-451]
 • اعمال دوجانبه ویژگی قراردادهای اداری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اعمال قدرت مالیاتی اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اعمال یک جانبه (ایقاع) ویژگی قراردادهای اداری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اعمال متخلفانه بین المللی بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضوِ سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 127-141]
 • اعمال مطبوعاتی شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 133-152]
 • ایفای دین ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 419-435]
 • افساد فی‌الارض بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • افشإ. شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • افشای اطلاعات جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • افشای غیرمجاز مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • افشای غیرمجاز تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • افشای فوری نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • افلاس مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 399-417]
 • ایقاع ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 419-435]
 • ایقاع طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 627-645]
 • ایقاع. تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 337-356]
 • اقاله ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 15-29]
 • اقامتگاه چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان) [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 321-341]
 • اقامه دعوا قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 137-154]
 • اقتدار ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 205-223]
 • اقتدارات و اختیارات اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اقتصاد دستوری تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 361-378]
 • اقتصاد نهادگرا نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیل‌دهندۀ هستۀ حقوقی بازار [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 457-474]
 • اقدامات پیشدستانه شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 687-706]
 • اقدامات تأمینی «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران» [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 375-392]
 • اقدامات تامینی و موقتی آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 239-257]
 • اقدامات ضدرقابت تجاری حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]
 • اقدامات موقت و احتیاطی اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اقدام تأمینی اجرایی از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • اقرار حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 19-35]
 • اقسام ماهیّت حکم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اقلیت حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه‌ی قضایی بین‌المللی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • اقلیت گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اقلیت اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 321-335]
 • اقناع وجدان معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • ایکائو تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایکائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اکثریت اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 321-335]
 • ایکسید نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 233-249]
 • ایکسید قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 613-631]
 • اکل مال به باطل بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • اگپی «حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • التزام التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • التزام در تادیه پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • الحاق بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • الحاقی بودن اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • الحاق ولد قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • الزامات خارج از قرارداد. تحول شرائط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 117-130]
 • الزامات مالیاتی سهام حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 599-616]
 • الزام‌آوری مفهوم و مبانی قرارداد خودالزام‌گر و جایگاه آن در حقوق قراردادها [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 543-559]
 • الزام به اجرا حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • الزامی‌شدن معامله تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • الزام ناشی از قرارداد مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 129-146]
 • امارة تقصیر مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 57-76]
 • امارة ورود ضرر بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 59-78]
 • اماره ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اماره ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • اماره اجتهادی استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اماره فقهاهتی استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • امارۀ رشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • امارۀ قضایی تحقیق محلی با تراضی اصحاب دعوا بر مطلعان (تحلیل مادۀ 253 ق.آ.د.م.) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 515-526]
 • امامت امت ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ‌ ایرانی» [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 201-213]
 • امان اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • امانت جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • امتیاز مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • امتیاز معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • امتیازات رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 401-420]
 • امتیازدهنده بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • امتیازگیرنده بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • امت اسلامی مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 217-232]
 • امتناع از تسلیم تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 17-36]
 • امر ارشادی تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 225-239]
 • امر به معروف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 155-168]
 • امر حکمی تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امر حکمی فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 267-286]
 • امر حکمی «قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأی داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 379-398]
 • امر مختوم نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • امر مختوم. ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • امر موضوعی تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امر موضوعی فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 267-286]
 • امر موضوعی «قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأی داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 379-398]
 • امضاء تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 231-250]
 • امضاء الکترونیک اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 37-52]
 • امضای الکترونیکی تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 231-250]
 • ایمنی نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری و ضرورت تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 329-348]
 • امین نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • امنیت عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 61-81]
 • امنیت حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • امنیت امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • امنیت حقوقی انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 261-276]
 • امنیت غذایی اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 471-486]
 • امنیت فردی. حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • امنیت معاملات حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 483-502]
 • امنیت ملی امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • امنیت ملی ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 135-152]
 • امنیت ملی امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • امنیت هوانوردی تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایکائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امنیت و اخذ مال. بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • ایمنی دریانوردی نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 21-37]
 • اموال حاصله در دوره زندگی مشترک وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • اموال دولتی اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اموال غیرمنقول بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 97-116]
 • اموال فکری رهن اموال فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اموال فکری تحلیل حقوقی ضرر اقتصادی ناشی از نقض اختراع و فرایند ارزش‌گذاری آن [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 665-685]
 • امور حسبی تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • امور حکمی نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • امور مختلط حکمی و موضوعی. تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امور موضوعی نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اناطه بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • انباشت سرمایه های فیزیکی مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • انتخابات آزاد و منصفانه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 333-352]
 • انتخابات تک نام و فهرستی نقد و بررسی نظام های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • انتخابات ریاست جمهوری تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • انتخابات یک مرحله ای و دو مرحله ای نقد و بررسی نظام های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • انتخاب بین دو مسئولیت نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 391-411]
 • انتخاب رئیس جمهور بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • انتخاب مسئولیت مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 247-266]
 • اینترنت چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • انتساب نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 233-249]
 • انتساب‌ناپذیری نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 153-169]
 • انتظارات مصرف‏کننده مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 39-55]
 • انتفاع بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 21-38]
 • انتقادهای بیع متقابل انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 1-19]
 • انتقال تکنولوژی جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • انتقال خون آلوده مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • انتقال دین مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • انتقال دین و طلب تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 327-344]
 • انتقال‌دهنده بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 683-701]
 • انتقال طلب مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • انتقال طلب حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 599-616]
 • انتقال قرارداد انتقال قرار داد [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • انتقال قضایی انتقال قرار داد [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • انتقال قطعی. قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89) [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 147-166]
 • انتقال قهری انتقال قرار داد [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • انتقال گیرنده بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 683-701]
 • انتقال مورد اجاره به غیر تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • انتقال نهادهای حقوق اسلامی تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 55-72]
 • انجمن های علمی ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • انحصار دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • انحصار بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • انحصارات طبیعی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • انحصار طبیعی تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 361-378]
 • انحصار قانونی "مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • انحلال بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • انحلال شرکت جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • انحلال قرارداد اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • انحلال قرارداد B.O.T بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 473-489]
 • اندیشه اسلامی بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 261-279]
 • اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • انس «حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • انسان شناسی حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • انسان معقول و متعارف نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • انسانی و اجتماعی مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • انسجام فهم عرفی و اثر رهایی‌بخش قضاوت [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 57-76]
 • انسجام. حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • انصاف نقد مفهوم و آثار طلب مشاع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • انصاف قواعد انصاف در نظام کامن لا [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • انصاف حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • انصاف محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • انصاف عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • انصاف انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 261-276]
 • انصاف مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • انصاف تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • انصاف گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • انصاف تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]
 • انطباق بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 199-215]
 • انفاق تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353 [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 59-76]
 • انفال حق بهره برداری از معادن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 277-296]
 • انفساخ اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • انفساخ دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 623-642]
 • انقلاب مشروطه تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 165-184]
 • انگیزه تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 215-229]
 • انگیزۀ اقتصادی نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیل‌دهندۀ هستۀ حقوقی بازار [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 457-474]
 • انگیزۀ تصاحب تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 97-115]
 • انواع حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • انواع قراردادهای نفتی انواع قراردادهای نفتی "تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی" [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اهداف حقوق ورشکستگی بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اهلیت بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • اهلیت اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 677-695]
 • اهلیت تمتع خارجی¬ها اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • اهل خبره مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اوراق بهادار شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اوراق بهادار تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 327-344]
 • اوراق بهادار مطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 453-469]
 • اوراق سهام تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقی غیربازاری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 703-722]
 • اوراق قرضه تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقی غیربازاری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 703-722]
 • اوراق قرضه بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 335-353]
 • اوراق قضایی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 401-412]
 • اوراق مشارکت تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقی غیربازاری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 703-722]
 • اوستیا و آبخازیا نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 182-202]
 • اوصاف جوهری مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • اولیاء دم تفسیر یک رای قصاص [دوره 38، شماره 3، 1387]

ب

 • بی اثری دادرس پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • بار مسئولیت مدنی متصدیان حمل بین‌المللی ناشی از اجرای نادرست تشریفات گمرکی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 369-387]
 • بار اثبات بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 235-250]
 • بار اثبات دعوی ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 161-179]
 • بارداری به حساب دیگری تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • بارنامه انقلاب کانتینر و آثار آن در حقوق حمل و نقل [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 39-55]
 • بارنامۀ تمیز بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • بارنامۀ مشروط بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • بازیابی اطلاعات حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 483-502]
 • بازاریابی شبکه ای بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • بازار انرژی تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 361-378]
 • بازار پولی و بانکی درآمدی بر نظریۀ عمومی قراردادهای مالی بازار پول [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 243-263]
 • بازار ثانویه تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 327-344]
 • بازار سرمایه مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 243-263]
 • بازار سرمایه بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 335-353]
 • بازار محصول بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 335-353]
 • بازارهای بورس بین المللی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • بازارهای پولی مطالعۀ تطبیقی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 275-293]
 • بازپرداخت هزینه‌ها طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 293-310]
 • بازپروری اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • بازخرید ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 15-29]
 • بازدارندگی بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • بازدارندگی قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • بازدارندگی بررسی نظریه بازدارندگی مجازات [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • بازدارندگی خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • بازدارندگی مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعۀ تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 217-237]
 • بازدارندگی «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران» [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 375-392]
 • بازدارندگی خاص و عام مجازات متناسب از دیدگاه نظریه‌های بازدارندگی (با تأکید بر نظریه تعیین کیفر آلمان) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • بازدارندگی کالای مستعمل مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 39-55]
 • بازداشت دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 42، شماره 2، 1391]
 • بازداشت اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394 [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 239-254]
 • بازداشت شدگان. بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • بازرس موقت تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت‌های سهامی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • بازرگان مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 399-417]
 • بازرگان سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 313-333]
 • بازرگانی خارجی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • بازسازی کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 113-126]
 • بازی‌گری نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 41-56]
 • بازیگران غیر دولتی قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت ها در حوزه قواعد حقوق بشری [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • باطل تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 583-603]
 • باطل. وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • بیان قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • بانک کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 113-126]
 • بانک چالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 475-494]
 • بانک ابلاغ‌کننده حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‎المللی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 219-237]
 • بانک اطلاعاتی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]
 • بانک تأییدکننده حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‎المللی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 219-237]
 • بانک توسعۀ تعاون تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 441-460]
 • بانک صادرکننده حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‎المللی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 219-237]
 • بخش حاشیه نشین تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بخشش اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 677-695]
 • بدل مشروعیت عزل دین و آثار آن [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • بدل بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 265-283]
 • بدل اختیاری مشروعیت عزل دین و آثار آن [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • بدل اضطراری مشروعیت عزل دین و آثار آن [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • بدهی بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 335-353]
 • برابری عدالت و حقوق بشر [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • برابری نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • برابری فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 259-277]
 • برابری انتخاباتی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 333-352]
 • برابری فرصت های استخدامی بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 75-93]
 • برابری مدنی نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • برات ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • برادری مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • برچیدن تأسیسات رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • برچیدن جزئی رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • برچیدن کلی رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • بررسی ماهوی. ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • برکناری مردمی بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • برگ ضمیمه (الونژ) واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • برن معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • برن معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • برن معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • برن معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • برنامه‌ریزی محیط زیست رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 311-327]
 • برنامۀ رایانه‌ای معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • برهان سبر و تقسیم مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • بزه¬پوشی بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • بزهدیده جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • بزهکاری توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • بزهکار بالقوه پایدار جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 195-213]
 • بزهکار پیش رس جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 195-213]
 • بستر مبادلات الکترونیکی کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • بسته انقلاب کانتینر و آثار آن در حقوق حمل و نقل [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 39-55]
 • بیشینه‌سازی ثروت بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • بی‌طرفی اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 527-543]
 • بی‌طرفی تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • بی طرفی دادرس پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • بطلان وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 281-299]
 • بطلان دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 623-642]
 • بطلان وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • بطلان بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 301-310]
 • بطلان شرط عدم مسئولیت مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 253-273]
 • بطلان شروط تحمیلی شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 723-742]
 • بطلان عقد ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • بطلان نسبی واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 57-75]
 • بیع انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • بیع مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • بیع ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • بیع. بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • بیع. بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 199-215]
 • بیع اقساطی ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • بیع خیری اجاره به شرط تملیک [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • بیع دین به دین بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • بیع سلم بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • بیع کلی «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 43-55]
 • بیع متقابل نفتی بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 1-18]
 • بیع مطلق اجاره به شرط تملیک [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • بیع معدوم بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • بقای رابطة کار مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 171-188]
 • بی کیفری عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 159-176]
 • بلوغ بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • بلوغ پایان حضانت با بلوغ است یا بلوغ و رشد؟ [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 647-663]
 • بیمار نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • بیمار طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 363-381]
 • بیماری جسمی. نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • بیمار ذهنی قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 297-315]
 • بیمار ذهنی مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 225-238]
 • بیمه قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • بیمه بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 271-290]
 • بیمه مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 203-221]
 • بیمه تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • بیمه. تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • بیمه‌شدۀ اضافی تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • بیمه عاقله زمان عاقله [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • بیمه‌گذار مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمه‌گذار مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 607-623]
 • بیمه‏گذار «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • بیمه‏گر «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • بیمه‌گر اتکایی مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمه‌گر اتکایی مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 607-623]
 • بیمه‌گر مستقیم مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 607-623]
 • بیمه‌گر واگذارنده مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمه مسوولیت مدنی نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 171-183]
 • بیمۀ اجباری استخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • بیمۀ اجتماعی مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 97-114]
 • بیمۀ اولیه تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • بیمۀ ثانویه تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • بیمۀ غرامت مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمۀ غرامت مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 607-623]
 • بیمۀ مسئولیت مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمۀ مسئولیت مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 607-623]
 • بنای عقلا دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 189-208]
 • بنای عقلا رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 19-31]
 • بین المللی تشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • بین المللی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 21-41]
 • بین‌الملل خصوصی اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • بین الملل- مال:‌ "تعهد عینی" و "ارزش اقتصادی".. "مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی" [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • بینه ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • بیّنه پذیرش سخن مُدّعیِ بدون بیّنه با رویکردی به قاعده «کلّما لا یعلم الّا من قِبَل المدّعی، یقبل قوله فیه بلا بیّنه» [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 19-38]
 • بینۀ شرعی ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • بهداشت حقوقی تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • بهره وضعیت شرط تضمین سود [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • بهره بردار. مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • بهره‌بردار خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • بهره‌بردار هواپیما مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 57-76]
 • بهره‌برداری و واگذاری بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 473-489]
 • به‌نژادگر دامنۀ حقوق مالکیت فکری در حمایت از ارقام جدید گیاهی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 155-174]
 • بودجه و همه پرسی محلی. بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • بورس انرژی تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]
 • بورس اوراق بهادار کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 55-72]

پ

 • پایداری در بزهکاری جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 195-213]
 • پاداش استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • پاداش ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 525-541]
 • پیاده‌ رو مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی‌ [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • پارک های علم و فناوری ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • پاسخ دهی واکنشی مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • پایگاه داده معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • پایگاه گوانتانامو. پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • پیامدهای حقوقی جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • پیامدهای حقوقی. جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • پانژوریسم حقوقی بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 51-68]
 • پترنالیسم قانونی چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • پدیدآورنده بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 251-270]
 • پدر خارجی نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398) [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 133-151]
 • پدرسالاری قانونی مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • پذیرش مشروط پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسرائیل [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • پیر تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 87-104]
 • پروانه بهره برداری. حق بهره برداری از معادن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 277-296]
 • پروتکل اینترنتی حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 279-293]
 • پروتکل کارتاهنا تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 487-504]
 • پروتکل کیوتو تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پروتکل کیوتو ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 421-439]
 • پسامدرنیسم حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • پس انداز مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • پست‌مدرنیسم تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • پسماند مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • پس‌نگر (ناظر به گذشته) ریسک پیشرفت در زیان‌های زیست‌محیطی (با تأکید بر رهنمود زیست‌محیطی سال 2004 اروپا و رویکرد کشورهای عضو آن) [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 349-368]
 • پیش‌بینی نقض قرارداد اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • پیش‌تعیین. وضعیت شرط تضمین سود [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • پیشرفت بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 51-68]
 • پیش‌ساخت‌ها نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 41-56]
 • پیش‌فروشنده تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • پیشگیری بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • پیشگیری بررسی نظریه بازدارندگی مجازات [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • پیشگیری اجتماعی اصول و مبانی نظریة فرصت جرم [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • پیشگیری از جرم اصول و مبانی نظریة فرصت جرم [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • پیشگیری از جرم فرایند پیشگیری از جرم [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • پیشگیری اصلاحی فرایند پیشگیری از جرم [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پیشگیری تنبیهی فرایند پیشگیری از جرم [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پیشگیری‌ زیان‌های هسته‌ای. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح امیز [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پیشگیری علّی. فرایند پیشگیری از جرم [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پیشگیری محلی توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • پیشگیری مکانیکی فرایند پیشگیری از جرم [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • پیشگیری وضعی اصول و مبانی نظریة فرصت جرم [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • پیشگیری وضعی توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]
 • پیشگیری وضعی از جرم. نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • پیش‌نگر (ناظر به آینده) ریسک پیشرفت در زیان‌های زیست‌محیطی (با تأکید بر رهنمود زیست‌محیطی سال 2004 اروپا و رویکرد کشورهای عضو آن) [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 349-368]
 • پیشنهاد مردمی بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • پیشه یا تجارت تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • پی گیری های قضائی حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • پلیس. دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 42، شماره 2، 1391]
 • پلورالیسم حقوقی تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • پیمان منشور انرژی بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 1-18]
 • پناهندگی اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • پناهندگان مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 217-232]
 • پناهنده نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • پوزیتیویسم حقوقی گفتاری در فلسفۀ حقوق شرکت‌های تجاری؛ شرکت‌های تجاری، مخلوق نظمی خودجوش یا نظمی تصنعی؟ [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • پول تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • پول شویی جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران [دوره 37، شماره 4، 1386]

ت

 • تابعیت تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 225-240]
 • تابعیت تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • تابعیت تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 659-675]
 • تابعیت صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 325-341]
 • تابعیت نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398) [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 133-151]
 • تابعیت رای دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • تابعیت مضاعف تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • تابع مورد معامله توابع مورد معامله و اثر فقدان آن [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تأثیرپذیری روش‌های سنجش آماری خطر جرم [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • تأثیر در وقوع زیان معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 69-85]
 • تأثیر نسبی تأثیر اندیشه‌های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریۀ سببیت نسبی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 567-586]
 • تاجر نمایندگی تجاری [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تاجر بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تاجر جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • تاجر اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394 [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 239-254]
 • تأجیل وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • تأخیر کنوانسیون رتردام (2) [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 171-190]
 • تأخیر اجرای حکم اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 111-126]
 • تأخیر در حمل مسافر رویۀ قضایی محاکم ایران در مورد صدمات روانی وارده بر مسافران هوایی و نحوۀ جبران آن [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 819-832]
 • تادیه پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تاریخ زندان بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • تازگی تازگی، وصف ممتاز هر اختراع [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 227-245]
 • تامین روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تأمین اجتماعی قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • تأمین اجتماعی استخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • تامین اجتماعی بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 271-290]
 • تأمین اراضی مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تأمین یا سقوط حق وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • تأمین تاوان شرط تضمین پرداخت خسارت [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 435-452]
 • تأمین دعوای واهی تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • تامین کنندگان خدمات دسترسی مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تأمین مناسب. اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 111-126]
 • تأمین هزینه‌ها تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 129-143]
 • تبدیل تعهد مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • تبدیل تعهد ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 625-643]
 • تبدیل مجازات حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تبرع اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 677-695]
 • تبعی رهن مستعار [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تبعیت تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟ [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 595-612]
 • تبعیض تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • تبلیغات بازرگانی مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 165-185]
 • تثبیت انتشار تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تجارت آزاد دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • تجارت آزاد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 95-114]
 • تجارت آزاد جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • تجارت الکترونیک معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تجارت الکترونیک دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 193-205]
 • تجارت الکترونیک اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 37-52]
 • تجارت الکترونیکی ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تجارت الکترونیکی بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقه‌بندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 75-93]
 • تجارت الکترونیکی مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • تجارت انتشار. تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تجارت بین الملل. حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • تجارت بین المللی. خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • تجارت بین‌الملل حقوق رقابت بین‌الملل [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 763-781]
 • تجارت بین‌الملل تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 707-723]
 • تجارت بین‌الملل قلمرو سازش‌نامه‌های مشمول کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 783-801]
 • تجارت جنین تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • تجارت خدمات بانکی بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • تجارت منطقه‌ای نقش موافقت‌نامه‌های کلان تجارت منطقه‌ای در حل چالش‌ها و تحول در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 145-162]
 • تجاری‌سازی فضا تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 95-112]
 • تجدیدنظر بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 175-186]
 • تجدیدنظرخواهی جلب ثالث تحلیل حقوقی جلب ثالث به‌عنوان تنها دعوای پیرو [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 339-358]
 • تجزیه پذیری تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تحدید حدود ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 359-377]
 • تحدید مسئولیت مروری بر اسناد بین‌المللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 477-494]
 • تحریر دعوا غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • تحریم اقتصادی ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 135-152]
 • تحریم های اقتصادی همه جانبه انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • تحریم های هدفمند تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • تحریم های هدفمند. انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • تحصیل دلیل پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • تحصیل دلیل مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 215-234]
 • تحصیل مال از طریق نامشروع. تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تحفظ مالکیت وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • تحقیق اجرایی از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • تحقیق محلی تحقیق محلی با تراضی اصحاب دعوا بر مطلعان (تحلیل مادۀ 253 ق.آ.د.م.) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 515-526]
 • تحلیل اقتصادی بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • تحلیل اقتصادی حقوق نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 39-57]
 • تحلیل اقتصادی حقوق مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 181-199]
 • تحلیل اقتصادی حقوق کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • تحلیل اقتصادی حقوق شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 687-706]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تحلیل منافع عمومی قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]
 • تحویل قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89) [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 147-166]
 • تحولات ضروری تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • تحول تدریجی «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • تحول ساختارملل متحد نظری بر جایگاه حقوقی"شورای حقوق بشر" ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تحویل قطعی تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • تحویل کالا کنوانسیون رتردام (2) [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 171-190]
 • تحویل کالا بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • تحویل موقت تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • تخصیص تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 69-87]
 • تخصیص بهینه منابع مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تخصیص بهینۀ منابع مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 39-55]
 • تخصیص خطر تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • تخفیف مجازات ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تخلی? اطلاعاتی جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تخلفات پیمانکار حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 105-124]
 • تخلیۀ مورد اجاره تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • تدابیرامنیتی. جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 177-195]
 • تدلیس مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 253-273]
 • تراخی فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • تراضی تحقیق محلی با تراضی اصحاب دعوا بر مطلعان (تحلیل مادۀ 253 ق.آ.د.م.) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 515-526]
 • تربّص طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 241-258]
 • ترتیبات مالی رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 401-420]
 • ترتیب منظم پرداخت مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 171-188]
 • ترجمۀ معنامحور اصول ترجمۀ متون حقوقی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 301-320]
 • تردید غرر و کاربرد آن در قراردادها [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-40]
 • ترک تعقیب قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 171-187]
 • ترکه ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • تروریسم جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تروریسم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 475-494]
 • تروریسم. تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایکائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تروریسم بین المللی جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تزاحم تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 69-87]
 • تزاحم حقوق تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تساوی توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • تساوی مسئولیت معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 69-85]
 • تسبیب قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 297-315]
 • تسبیب نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • تسبیب تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353 [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 59-76]
 • تسبیب پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 717-732]
 • تسلیم تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • تسهیلات سندیکایی عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • تسهیلات ضروری تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 361-378]
 • تسهیل تجارت خارجی آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 187-203]
 • تشخیص مالیات اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تشدید مجازات تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 69-87]
 • تشریفات کنوانسیون جهانی حق مؤلف [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • تشریفات قانونی مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تشریفات گمرکی مسئولیت مدنی متصدیان حمل بین‌المللی ناشی از اجرای نادرست تشریفات گمرکی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 369-387]
 • تشکیل بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تشکیل شرکت جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • تشویق اجرای ارادی «اجرای موثر» رأی مدنی* (مفهوم، راهکارها و موانع) [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 197-216]
 • تصاحب تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 97-115]
 • تصاحب خصمانه تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 97-115]
 • تصاحب دوستانه تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 97-115]
 • تصادفات رانندگی مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 363-381]
 • تصدیق مدّعی پذیرش سخن مُدّعیِ بدون بیّنه با رویکردی به قاعده «کلّما لا یعلم الّا من قِبَل المدّعی، یقبل قوله فیه بلا بیّنه» [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 19-38]
 • تصرف مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • تصرف حسن‌نیت در حقوق ایران [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 167-186]
 • تصرف مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تصرف عدوانی «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران» [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 375-392]
 • تصرّف عدوانی بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 97-116]
 • تصفیۀ ویژه تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • تصمیم حسبی اعتبار گزارش اصلاحی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 311-326]
 • تصویر حق جلوت [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 523-542]
 • تضاد منافع. نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تضمین اجرای قوانین پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 581-597]
 • تضمین جبران خسارت بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • تضمین حق تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تضمین مسئولیت شرط تضمین پرداخت خسارت [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 435-452]
 • تضمینها. تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 117-136]
 • تطابق ایجاب و قبول ماهیت حقوقی وصیت [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تعادل تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 215-229]
 • تعادل مالکیت و آزادی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 51-67]
 • تعادل و توازن قرارداد حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 105-124]
 • تعارض تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 69-87]
 • تعارض تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 129-143]
 • تعارض احکام ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تعارض احکام نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تعارض حقوق بشر یا حاکمیت حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • تعارض زمانی عامل زمان در تعارض قوانین [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 437-455]
 • تعارض صلاحیت‌ها فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 215-234]
 • تعارض قوانین قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • تعارض قوانین اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • تعارض قوانین حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • تعارض قوانین تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 389-407]
 • تعارض متحرک عامل زمان در تعارض قوانین [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 437-455]
 • تعارض مکانی عامل زمان در تعارض قوانین [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 437-455]
 • تعارض منافع تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر و ضمانت اجرای آن (مطالعه در حقوق انگلیس و آمریکا و ایران) [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 803-818]
 • تعارض و یا اشترک منافع در قراردادهای نفتی مبانی عمومی قراردادهای نفتی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • تعامل با قوه ی قضائیه آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 151-170]
 • تعدی نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تعدی جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • تعدد مسئولیت مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 247-266]
 • تعدد موضوع تعهد تعهد تخییری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 147-164]
 • تعدد و پراکندگی آراء قضائی کنترل کلی یا کنترل موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین الملی دولت ها؟ [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • تعدیل خسارت مشترک دریایی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تعدیل دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 623-642]
 • تعدیلی نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • تعدیل اجاره‌بها تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • تعدیل شروط تحمیلی شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 723-742]
 • تعدی و تفریط از خواسته اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تعریف جنایت تجاوز دیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • تعزیر "مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تعزیر ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • تعزیر. موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • تعزیرات حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تعقیب کیفری آیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تعقیب مجدد نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تعلیق بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تعلیق آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 21-38]
 • تعلیق مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 529-548]
 • تعلّق به غیر بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 97-116]
 • تعلیق در انشاء تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 103-121]
 • تعلیق و خاتمه. نقش محدودیت زمانی در تحول سیاست سانکسیون های غیر نظامی شورای امنیت [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تعیین قانون حاکم تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • تعیین قلمرو نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تعهد تعهد به فعل ثالث [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • تعهد بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تعهد تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • تعهد موضوع و ماهیت تعهد داور [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • تعهد طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 627-645]
 • تعهدات erga omnes پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تعهدات دولت‌ها تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 119-134]
 • تعهدات طبیعی ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 625-643]
 • تعهدات غیرقراردادی چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • تعهدات غیر قراردادی تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • تعهدات قراردادی حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • تعهد ایمنی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • تعهد ایمنی ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]
 • تعهد ایمنی تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 233-251]
 • تعهد به افشا تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • تعهد به افشا تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • تعهد به افشا. . تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 201-217]
 • تعهد به حفاظت نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • تعهد به ضرر ثالث تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تعهد به فعل ثالث تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تعهد به نفع ثالث شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 57-77]
 • تعهد به نفع شخص ثالث «ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث» [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تعهد پرداخت بانکی مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • تعهد تخییری ارث دیه [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تعهد تخییری تعهد تخییری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 147-164]
 • تعهد داور ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 453-472]
 • تعهد غرری تعهد تخییری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 147-164]
 • تعهد یک‌‌طرفه ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 15-29]
 • تعهد محرمانه نگه داشتن حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 219-237]
 • تعویض کالا تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 209-228]
 • تعویق. آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 21-38]
 • تغییر ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 525-541]
 • تغییرات آب و هوایی تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تغییرات ناگهانی شرط بازنگری قیمت در قراردادهای گازی «دریافت یا پرداخت» و حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 141-157]
 • تغییر اصحاب دعوی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • تغییر حکم تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تغییر خواسته تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • تغییر مقصد بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • تغییر نحوۀ دعوی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • تغییر نوع رأی تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 301-320]
 • تفتیشی بودن دادرسی مدنی نظام‌های دادرسی مدنی [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تفدیه خسارت مشترک دریایی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تفریط نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تفریط. جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • تفسیر نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 41-56]
 • تفسیر تفسیر غایت‌مدار قواعد شکلی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 281-299]
 • تفسیر مرجع صالح برای تفسیر رأی داور [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 591-607]
 • تفسیر فهم عرفی و اثر رهایی‌بخش قضاوت [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 57-76]
 • تفسیر نقد و توجیه نقش دلیل عقلی در تفسیر گزاره‌های حقوقی [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 77-96]
 • تفسیر علمی قانون بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تفسیر غایت‌مدار تفسیر غایت‌مدار قواعد شکلی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 281-299]
 • تفسیر قانون بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تفسیر قانون اساسی کنکاشی در منابع حقوق اساسی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 247-260]
 • تفسیر قرارداد توابع مورد معامله و اثر فقدان آن [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تفسیر گرایی حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 315-333]
 • تفسیر لغوی قانون بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تفسیر لفظی. بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • تفسیر منتخب اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • تفسیری و مبنایی. نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • تفصیل میان زوج و زوجه. سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • تفکیک قوا ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تفکیکِ قوا نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 41-56]
 • تفکیک مالکیت از مدیریت نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تفهیم اتهام قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تفهیم اتهام رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تفویت منفعت تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 259-277]
 • تفویض المهر تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • تقابل دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • تقارن دو مسئولیت «مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 67-87]
 • تقیید تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 69-87]
 • تقسیم ماهیّت حکم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تقسیم طلب نقد مفهوم و آثار طلب مشاع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تقسیم مسئولیت معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 69-85]
 • تقصیر تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1 [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تقصیر ورشکستگی به تقصیر [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • تقصیر تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تقصیر تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 59-73]
 • تقصیر تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 233-251]
 • تقصیر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • تقصیر. حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تقصیر. مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تقصیر. قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 297-315]
 • تقصیر اقتصادی تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تقصیر انتفاعی تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 239-256]
 • تقصیر (خیره‌سری) نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 153-169]
 • تقصیر در حکم عمد مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • تقصیر در سازماندهی و مراقبت مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تقصیر زیان‌دیده استخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • تقصیر سازمانی تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تقصیرسنگین مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 253-273]
 • تقصیر سنگین تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1 [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تقصیر سنگین تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • تقصیر عمدی تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1 [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تقصیر عمدی و غیرقابل بخشایش مروری بر اسناد بین‌المللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 477-494]
 • تقصیر گروهی مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تقصیر مجازی پزشکی ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 151-168]
 • تقصیرناپذیری نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 153-169]
 • تقصیر نسبی تأثیر اندیشه‌های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریۀ سببیت نسبی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 567-586]
 • تقلب بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • تقلب بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • تقلب نسبت به قانون درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 617-633]
 • تکثرگرایی. توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • تکثیر و گسترش کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • تکرار جرم بررسی نظریه بازدارندگی مجازات [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • تکلیف مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تکلیف. جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • تکلیف اخلاقی اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • تکلیف به اطلاع رسانی «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 57-75]
 • تکلیف سیاسی اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • تکمیل قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89) [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 147-166]
 • تکمیل تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • تکمیلی نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • تکمیل قرارداد. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • تکمیل قواعد حقوقی نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 487-504]
 • تکوین قانون اساسی تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • تلف اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • تلف شخص ثالث اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • تلف مال مشروعیت عزل دین و آثار آن [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • تلقی حق مکتسبه نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • تلقین دلیل قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • تلقین دلیل پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • تملک مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تملیک تدریجی قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89) [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 147-166]
 • تنبیه خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • تنبیه بدنی گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 73-85]
 • تنصیف دیة زن دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 39-56]
 • تنظیم رفتار گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]
 • تنفیذ تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • تهاتر تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]
 • تهدید سیستم مالی جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • تهدید و ناامنی حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • توارث توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 491-509]
 • توافق وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • توافقنامۀ داوری تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 413-433]
 • توانایی تسلیم وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 79-97]
 • توبه بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • توجیهات اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏ [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • توجه قسم محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تورم و پراکندگی قوانین. جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • توزیع معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • توزیع. کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • توزیع انحصاری شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 225-241]
 • توزیع بهینه هـدف حقوق ورشکستگی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]
 • توزیع ریسک مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 39-55]
 • توزیع زیان نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • توزیع ضرر قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • توزیع ضرر مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعۀ تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 217-237]
 • توزیع کننده معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • توزیع‌کننده شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 225-241]
 • توسعة صلاحیت ذاتی گسترش دامنه صلاحیت ذاتی ناشی از ارتباط دعاوی مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 163-182]
 • توسعه چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • توسعه وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • توسعه پاک تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • توسعۀ اجتماعی نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 53-68]
 • توسعۀ اقتصادی نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیل‌دهندۀ هستۀ حقوقی بازار [دوره 50، شماره 3، 1399، صفحه 457-474]
 • توصیف فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 267-286]
 • توصیف جرم نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • توقف اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394 [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 239-254]
 • توقیف تعقیب ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • توقف کالای در حال حمل تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 17-36]
 • توقیف مازاد تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل‌گیری نوع مجازی از رهن مازاد [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 355-374]
 • توکیل در قسم محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • تولید علم ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • تولیدکنندۀ دارو نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 677-694]
 • تولید مثل. چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • تولید ملی ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ‌ ایرانی» [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 201-213]
 • تولید و عرضه سیگار مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • توهم تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون» [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • تئوری بازی مفهوم و مبانی قرارداد خودالزام‌گر و جایگاه آن در حقوق قراردادها [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 543-559]
 • تئوری حقوق رقابت "مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]

ث

 • ثالث تعهد به فعل ثالث [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • ثالث. ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • ثبت تازگی، وصف ممتاز هر اختراع [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 227-245]
 • ثبت املاک بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ثبت املاک آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 115-129]
 • ثبت املاک. بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ثمن. ضَمان دَرَک [دوره 39، شماره 1، 1388]

ج

 • جایز رهن مستعار [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • جاسوسی. جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جاسوسی. جرایم علیه اسرار تجاری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جاسوسی رایانه ای جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 177-195]
 • جایگاه ویژه نزد شرکت شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • جامعه بین المللی تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 311-331]
 • جامعه بین‌المللی تحول رویکرد «رویه قضایی» بین‌المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 173-192]
 • جامعه‌شناسی حقوق نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 53-68]
 • جامعه مدنی حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • جامعه مدنی. مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • جامعه مدنی. مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 335-354]
 • جامعه و حقوق مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 187-206]
 • جبران فرض وجود خطر به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر مسئولیت در اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 227-245]
 • جبران خسارت «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جبران خسارت تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353 [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 59-76]
 • جبران خسارت حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • جبران خسارت مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 97-114]
 • جبران خسارت تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد) [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • جبران خسارت مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعۀ تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 217-237]
 • جبران خسارت تحلیل حقوقی ضرر اقتصادی ناشی از نقض اختراع و فرایند ارزش‌گذاری آن [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 665-685]
 • جبران خسارت. احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 295-312]
 • جبران خسارت مضاعف قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جبران خسارت‌های معنوی رویۀ قضایی محاکم ایران در مورد صدمات روانی وارده بر مسافران هوایی و نحوۀ جبران آن [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 819-832]
 • جبران دولتی خسارت جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • جبران عینی بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 265-283]
 • جبران معادلی بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 265-283]
 • جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 182-202]
 • جداول راهنما مطالعۀ تطبیقی ارزیابی خسارت لذات یا مطبوعیت زندگی در صدمات بدنی [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 203-218]
 • جده مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • جرایم بین‌المللی مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جرایم خطرناک جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • جرایم رایانه ای جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 177-195]
 • جرایم علیه اموال جرایم علیه اسرار تجاری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جریان عادی تجارت مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 383-399]
 • جرائم بین‌المللی رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 203-224]
 • جرائم علیه منافع اساسی فرانسه جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جرائم غیر قابل گذشت ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جرائم قابل گذشت ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جرائم مشهود دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 42، شماره 2، 1391]
 • جرح و تعدیل قواعد حقوقی نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جرم سنّت نبوی و عدالت کیفری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • جرم تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جرم بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • جرم. تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد فراملی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 155-172]
 • جرم اقتصادی مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جرم اقتصادی پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 199-217]
 • جرم انگاری مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • جرم انگاری چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 41-59]
 • جرم‌انگاری جرم زدایی به منزله یک تغییر [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • جرم انگاری حداکثری جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جرم تجاوز بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • جرم جنگی ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جرم‌زدایی جرم زدایی به منزله یک تغییر [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • جرم سازمان یافته مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جرم شناسی رشد مدار - پرونده شخصیت جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 195-213]
 • جرم غیرخشن. مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جرم یقه سفید مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جرم مادی صرف بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382 [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • جرم مقدم جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • جعاله. بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 239-259]
 • جغرافیای اجتماعی تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جلب دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 42، شماره 2، 1391]
 • جلب و جذب سرمایه-گذاری خارجی انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 1-19]
 • جلوه های فولکلور شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • جمع بین مسئولیت قراردادی و قهری نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 391-411]
 • جمعی شدن مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 203-221]
 • جمع مزایا قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جمهوری اسلامی بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • جمهوریّت بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • جنایات بین المللی آیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جنایات بین المللی. تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • جنایات بین‌المللی عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 159-176]
 • جنایات بین‌المللی نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری   [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 75-93]
 • جنایات حقوق بین‌الملل. مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 185-199]
 • جنایت بر میت مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • جنایت تجاوز بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 157-176]
 • جنبش نرم افزاری ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • جنبش‌های دستورگرایی تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 165-184]
 • جنبۀ اثباتی قاعدۀ لاضرر رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 19-31]
 • جنین آزمایشگاهی بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 207-223]
 • جنون تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون» [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • جنون گاوی اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 471-486]
 • جهاد جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 155-168]
 • جهانی شدن چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • جهانی شدن حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • جهانی شدن جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 297-314]
 • جهانی‌ شدن‌ روندهای‌ «سیاسی‌» و «فرهنگی‌» در فرآیند جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ بشر [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • جهانی شدن حقوق کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 97-116]
 • جهانشمولی پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسرائیل [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • جهان شمولی حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • جهت دهی به آیین رسیدگی اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • جهت معامله منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • جهت نامشروع درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 617-633]
 • جهل غرر و کاربرد آن در قراردادها [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-40]
 • جهل بسیط مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • جهل مرکب مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • جواز عقد بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران [دوره 40، شماره 1، 1389]

چ

 • چارترپارتی انقلاب کانتینر و آثار آن در حقوق حمل و نقل [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 39-55]
 • چالش های اقتصادی. مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • چالش های حقوقی مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • چالش های سیاسی تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • چالش‌ها و راهکارها مطالعۀ تطبیقی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 275-293]
 • چک ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • چک بلامحل بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382 [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • چک سفید امضا بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382 [دوره 38، شماره 1، 1387]

ح

 • حیازت باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حاشیه نشینی توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • حاکم مشروعیت عزل دین و آثار آن [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حاکم ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 21-38]
 • حاکمان اینترنت. . . . حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 279-293]
 • حاکمیت ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • حاکمیت عدالت و حقوق بشر [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • حاکمیت تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حاکمیت حق بهره برداری از معادن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 277-296]
 • حاکمیت اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 155-171]
 • حاکمیت‌ روندهای‌ «سیاسی‌» و «فرهنگی‌» در فرآیند جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ بشر [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حاکمیت اراده تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • حاکمیت اراده محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • حاکمیت اراده شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 417-435]
 • حاکمیت اراده حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 445-462]
 • حاکمیت اراده ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 97-112]
 • حاکمیت در فضا تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 95-112]
 • حاکمیت دولتی تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • حاکمیت قانون تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حاکمیت قانون نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • حاکمیت قانون نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 207-226]
 • حاکمیت قانون. تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حاکمیت ملی دولت ها حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • حالت متعارف. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 79-98]
 • حبس (زندان) بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حبس های کوتاه مدت حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • حتمیّت بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حجیت مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حجیت نقد و توجیه نقش دلیل عقلی در تفسیر گزاره‌های حقوقی [دوره 51، شماره 1، 1400، صفحه 77-96]
 • حجیت تقریر دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 189-208]
 • حجر بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • حد موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 185-199]
 • حداکثرسازی ثروت هـدف حقوق ورشکستگی [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]
 • حد متعارف تأدیب و تربیت. گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 73-85]
 • حدود حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • حریت مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • حرمان. بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 273-291]
 • حریم خصوصی حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 19-35]
 • حریم خصوصی. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 89-107]
 • حریم خصوصی شخص حقوقی تحلیل اقتصادی تعامل «دسترسی به اطلاعات» و«حفاظت از محرمانگی» در کارکرد اطلاع‌رسانی نهاد ثبت شرکت‌های تجاری [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 725-743]
 • حسبه جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • حسبه جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 155-168]
 • حسن اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 167-185]
 • حسن نیت حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسن نیت نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 83-100]
 • حسن نیت گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • حسن‌نیت حسن‌نیت در حقوق ایران [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 167-186]
 • حسن‌نیت ثالث وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • حضانت معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • حضانت پایان حضانت با بلوغ است یا بلوغ و رشد؟ [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 647-663]
 • حضور شخصی غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • حفاظت مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • حفاظت از اطلاعات. نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1391، صفحه 131-149]
 • حفاظت گروهی مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حفظ حقوق رهنی مرتهن اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • حفظ نظام بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • حق مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • حق مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حق معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • حق ماهیّت حکم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • حق تازگی، وصف ممتاز هر اختراع [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 227-245]
 • حق جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 165-183]
 • حق حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • حق اجاره معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • حق اختراع مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • حق اختراع تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • حق اختراع ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1391، صفحه 185-201]
 • حق اختراع. نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق اخلاقی اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق ارائه ی عریضه بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • حق آزادی و امنیت شخصی رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • حق آزادی و فعالیت نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حق اساسی تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟! پرتوهایی از کرامت انسانی در حقوق خصوصی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 319-338]
 • حق استرداد مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 181-199]
 • حق استفاده جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران) [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق اقتباس معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق اقتباس معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق اقتباس معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق العملکاری ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • حق امنیت نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حق امنیت حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 257-272]
 • حق انتخاب تعهد تخییری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 147-164]
 • حق انتخاب مزایا. قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • حق انتساب اثر سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 655-675]
 • حق انتفاع بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • حق انتفاع کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • حق انتفاع ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 21-38]
 • حق انتقال جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران) [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق انحصاری کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • حق بر دادرسی منصفانه تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1391، صفحه 179-198]
 • حق بر شخصیت مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 89-107]
 • حق بر غذا تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 119-134]
 • حق تأمین اجتماعی جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • حق ترجمه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق ترجمه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق ترجمه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق تصرف جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران) [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق تعقیب معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق تعقیب معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق تعقیب معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق تعلیق تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 17-36]
 • حق تعیین سرنوشت مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق تعیین سرنوشت گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • حق تعیین سرنوشت نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 182-202]
 • حق تعویض مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 181-199]
 • حق تغییر جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران) [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق تقدم. اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق تقدم. انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حق تکثیر معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق تکثیر معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق تکثیر معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق جبران خسارت زیست محیطی نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حق حیات حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حق دادخواهی اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • حق دسترسی به اطلاعات نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حق دسترسی به اطلاعات ثبت‌شده تحلیل اقتصادی تعامل «دسترسی به اطلاعات» و«حفاظت از محرمانگی» در کارکرد اطلاع‌رسانی نهاد ثبت شرکت‌های تجاری [دوره 50، شماره 4، 1399، صفحه 725-743]
 • حق دینی حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • حق‌دینی مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حق سرقفل تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • حق سکوت قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق عرضه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق عرضه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق عرضه معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق عینی حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • حق عینی حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 599-616]
 • حق عینی. حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]
 • حق‌عینی مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حق فرانشیز تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • حق کار بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • حق کسب تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • حق مالی حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-151]
 • حق مالکیت دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • حق مالکیت مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 57-76]
 • حق مالکیت ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 21-38]
 • حق محیط زیست نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حق مسلم. بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 355-373]
 • حق مشارکت نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حق معنوی معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حق معنوی معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حق معنوی معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حق معنوی تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • حق معنوی سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 655-675]
 • حق ممتاز حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]
 • حق ممتاز دریایی حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]
 • حق‌های بنیادین تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 165-184]
 • حقوق تشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • حقوق ماهیّت حکم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • حقوق